Skip to main content

Tổ chức cài đặt định danh điện tử và cấp căn cước công dân

Ngày 04; 05/10/2023 Công an xã Tân Liên triển khai cài đặt định danh điện tử và làm thủ tục cấp căn cước công dân cho công dân trên địa bàn xã.

About