Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

I. Đảng ủy:

1. Đ/c Hoàng Văn Sang - Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã.

2. Đ/c Hoàng Văn Khanh

About