Skip to main content

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tân Liên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tân Liên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Sáng ngày 05/4/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Liên tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Dứa, Phó chủ tịch Thường trực UB MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, trưởng các tổ chức chính trị xã hội; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận các thôn và 46 đại biểu tiêu biểu đã tới dự.

Nhiệm kỳ qua, UB MTTQ Việt Nam xã Tân Liên đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của địa phương. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của MTTQ xã nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029, tiếp tục thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; Xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; Hằng năm, tổ chức vận động, quyên góp nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội hỗ trợ làm mới nhà Đại đoàn kết; đến năm 2025 hoàn thành xoá nhà ở tạm bợ, đột nát.

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Hoàng Thị Dứa, Phó chủ tịch Thường trực UB MTTQ Việt Nam huyện; đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc xã Tân Liên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời các đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để MTTQ xã thực hiện trong thời gian tới đó là. MTTQ cần chủ động, phối hợp với các tổ chức thành viên đa dạng hóa các hình thức để tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong Nhân dân, trọng tâm là nâng cao chất lượng cuộc vận “ Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục vận động Nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế. Không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ MTTQ xã và Ban công tác Mặt trận.

 

About