Skip to main content

Ngày 24/5/2023 Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Liên kiểm tra cho bộ thôn Nà Pinh

Thực hiện Quyết định số 116 - QĐ/ĐU, ngày 04/5/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Liên về việc thành lập đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy xã kiểm tra chi bộ thôn Nà Pinh và cá nhân đồng chí Bí thư chi bộ thôn. Trong buổi làm việc ngày 24/5/2023 đồng chí Bí thư chi bộ thôn Nà Pinh đã báo cáo những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và những khó khăn mà chi bộ gặp phải, đưa ra những kiến nghị đề xuất với đoàn kiểm tra. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu đưa ra những nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm trong công tác thực hiện của chi bộ thôn và định hướng cho chi bộ thực hiện nhiệm vụ trong thời gian trước mắt.

About